Jesteś tutaj

Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie.

 

Kandydaci aplikujący na stanowisko podinspektora powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego.

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za podejmowanie działań zapewniających zgodność zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z przepisami art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, uczestniczenie w spotkaniach dotyczących mieszkaniowego zasobu komunalnego gminy, jako przedstawiciel Burmistrza Miasta Augustowa, z wyłączeniem reprezentowania Gminy Miasta Augustów, jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora (mieszkalnictwo) w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 11 sierpnia 2020 do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.