Jesteś tutaj

Augustowski Uniwersytet Dziecięcy

Augustowski Uniwersytet Dziecięcy

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego informuję, że realizacja zajęć w ramach inicjatywy "Podlaski Uniwersytet Dziecięcy" w roku akademickim 2019/2020 została wstrzymana do czerwca 2020 roku.

 

 

 

Harmonogram zajęć w ramach projektu Politechnika Białostocka Augustowski Uniwersytet Dziecięcy

Termin

Godzina

Temat zajęć

23.11.2019

12:00

Umiesz chodzić? Ale czy wiesz, jak to robisz?

30.11.2019

11:00-13:00

Poszukiwacze zaginionej energii – patrząc na świat przez kamerę termowizyjną.

Mechanika może być ciekawa.

14.12.2019

11:00-13:00

Matematyczne rozmaitości.

Bezpieczeństwo w sieci i pieniądz elektroniczny.

15.02.2020

11:00-13:00

Inteligentne światło.

Dziennikarstwo radiowe w praktyce.

14.03.2020

11:00-13:00

Spotkanie z programowaniem.

archiWYCINANKI

28.03.2020

11:00-12:30

Cyjanotopia spotkanie z historią fotografii.

04.04.2020

11:30-13:00

Wokół jednego eksponatu pierwsze kroki w muzeum.

23.05.2020

 

Śladami kultury podlaskiej.

30.05.2020

11:00-13:00

Most z papieru.

Na tropie informacji.

20.06.2020

12:00

Uroczyste zakończenie.

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – AUGUSTOWSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Projektu „Politechnika Białostocka – Augustowski Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB AUD, organizowanego przez Gminę Miasto Augustów, której siedziba mieści się  w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60.
 2. Uczestnictwo w zajęciach PB AUD jest nieodpłatne. 

DEFINICJE

§2

Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Augustów,
 2. Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach PB AUD, którego termin rozpoczęcia i zakończenia określony jest harmonogramem zajęć,
 3. Studencie PB AUD – należy przez to rozumieć dziecko przyjęte do udziału  w zajęciach w ramach PB AUD,
 4. Stronie internetowej PB AUD – należy przez to rozumieć zakładkę pod nazwą Augustowski Uniwersytet Dziecięcy dostępną na stronie www.urzad.augustow.pl,
 5. Formularzu rekrutacyjnym – należy przez to rozumieć formularz  dostępny na stronie internetowej PB AUD, niezbędny do zgłoszenia dziecka  do udziału w zajęciach w ramach PB AUD w danym roku akademickim,
 6. Deklaracji uczestnictwa – należy przez to rozumieć formularz papierowy zgodny  z określonym przez Organizatora wzorem, uzupełniany przez rodziców/opiekunów prawnych Studenta PB AUD w danym roku akademickim.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

CELE i ZADANIA PB AUD

§3

 1. Celem PB AUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
 2. Program zajęć w ramach PB AUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

ZASADY REKRUTACJI

§4

 1. Studentem PB AUD może zostać uczeń klasy IV, V i VI szkoły podstawowej.
 2. Rekrutacja dotyczy uczniów szkół podstawowych, których siedziba zlokalizowana jest na  terenie Miasta Augustowa.
 3. Limit miejsc w ramach PB AUD określany jest przed rozpoczęciem rekrutacji i rozkłada się proporcjonalnie w zależności od liczby uczniów pomiędzy jednostkami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń z jednej ze szkół, liczba miejsc dla kolejnych szkół zwiększa się o liczbę niewykorzystanych miejsc.
 5. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z określonymi zasadami oraz w określonym terminie, podanymi do ogólnej wiadomości na stronie internetowej PB AUD, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rekrutacji.
 6. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB AUD, należy wypełnić formularz rekrutacyjny (załącznik Nr 1) dostępny na stronie internetowej PB AUD i złożyć go:

- w sekretariacie szkoły – dotyczy szkół prowadzonych przez Miasto,

                - w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 – dotyczy szkół prowadzonych przez inne podmioty.

 1. Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji dzieci do udziału w PB AUD.
 2. Lista przyjętych dzieci zostanie udostępniona w sekretariatach poszczególnych szkół i w Wydziale Edukacji i Sportu.
 3. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc o przyjęciu zdecyduje losowanie.
 4. Spośród dzieci, które nie zostały przyjęte do udziału w PB AUD (ze wszystkich, czterech szkół) Komisja Rekrutacyjna (zachowując zasadę proporcjonalności o której mowa w § 4 ust. 3 losuje 10 osobową listę rezerwową, przypisując kolejno wylosowanym dzieciom numery od 1 do 10.
 5. Przyjęcie dziecka do udziału w PB AUD jest jednoznaczne z nadaniem statusu Studenta PB AUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.

 

 

§5

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB AUD zobowiązani są do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa, w terminie podanym przez Organizatora.

Wzór deklaracji „Deklaracja Uczestnictwa – Przyjęcie do Udziału w Projekcie  na Podstawie Regulaminu PB AUD” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

§6

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB AUD zobowiązani są do:

 1. zapoznania się z harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej PB AUD,
 2. zapoznania i wytłumaczenia Studentowi PB AUD jego powinności podczas zajęć, wynikających z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
 3. śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej PB AUD  i stosowania się do nich.

 

§7

 1. Student PB AUD otrzymuje indeks i identyfikator, które mają charakter symboliczny.
 2. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemną prośbę o wydanie duplikatu.
 3. Rodzic/opiekun prawny dziecka może w każdym czasie podjąć decyzję o rezygnacji  z udziału Studenta PB AUD w zajęciach w ramach PB AUD.

 

§8

Skreślenie Studenta PB AUD z listy uczestników następuje w przypadku:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w zajęciach przez rodzica/opiekuna prawnego,
 2. dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
 3. rażącego naruszania przez Studenta PB AUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

§9

 1. Zajęcia w ramach PB AUD (w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów albo cykli wykładów) prowadzone są w cyklu rocznym, zwanym rokiem akademickim.
 2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Białostockiej  i/lub specjalistów spoza Uczelni w pomieszczeniach Politechniki Białostockiej. Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć poza terenem Politechniki Białostockiej w przestrzeni innych instytucji, które są partnerami PB AUD.

 

§10

 1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej PB AUD.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki i terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zostać poinformowani drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej PB AUD.

 

§11

 1. Każdy Student PB AUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem bądź przed ustaloną godziną wyjazdu w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą poza Augustowem.
 2. Student PB AUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć bądź przed wyjazdem, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą poza Augustowem, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego listy obecności dostępnej u opiekuna grupy.
 4. Na zajęcia nie mogą być wnoszone produkty spożywcze.
 5. Studenci PB AUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia,  a ponadto nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej. W każdej chwili chcąc  o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę.
 6. Na zakończenie zajęć Student PB AUD otrzymuje wpis w indeksie.
 7. Po zakończeniu zajęć rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania dzieci w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. 

§12

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych osoby nie biorą udziału w zajęciach.
 2. Podczas zajęć oraz podczas transportu, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się poza Augustowem opiekę nad Studentami PB AUD sprawować będą wyznaczeni przez Organizatora opiekunowie.

 

§13

 1. Student PB AUD na ostatnich zajęciach w ramach roku akademickiego, otrzymuje dyplom ukończenia PB AUD.
 2. Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma on charakter symboliczny.

 

§14

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ewentualne zdarzenia czy wypadki w trakcie zajęć lub po ich zakończeniu,
  2. rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia szkód spowodowanych przez dziecko w trakcie zajęć PB AUD.

 

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI MŁODEGO NAUKOWCA

§15

 1. Student PB AUD pod opieką osoby dorosłej może korzystać ze specjalnie przygotowanego księgozbioru w Czytelni Książek Biblioteki Politechniki Białostockiej.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z czytelni oraz wypożyczania książek zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§16

 1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wypełniają i przesyłają formularze rekrutacyjne wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Augustów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Augustowa z siedzibą przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów (zwana dalej: Urząd). W celu skontaktowania się z Urzędem osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@urzad.augustow.pl .
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. rekrutacji,
  2. promocji,

– na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

c. realizacji PB AUD w tym jego rozliczenia,

d. komunikacji elektronicznej i telefonicznej dotyczącej realizacji PB AUD

– na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

e. archiwizacji

– na podstawie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

f. statystyki,

g. w celu dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Urzędu polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń i prowadzenia statystyki – art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 1. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przekazane Partnerowi - Politechnice Białostockiej w celu realizacji projektu.
 2. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka mogą być udostępnione innym instytucjom w przypadku, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów nie krócej niż przez okres 5 lat.
 5. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji wskazanych celów,  a brak ich podania uniemożliwi udział w PB AUD.
 6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. e RODO rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia sprzeciwu
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym dodatkowo prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO poza wymienionymi wyżej prawami z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym dodatkowo prawo do:
  1. cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 9. Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Urzędu.
 10. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 11. Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

 1. Zgłoszenie udziału dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach PB AUD poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego, jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB AUD.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi drogą elektroniczną oraz przez umieszczanie informacji na stronie internetowej PB AUD.
 4. Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć PB AUD, informując jednocześnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 października 2019 roku.

Załącznik nr 1
do Regulaminu projektu „Politechnika Białostocka – Augustowski Uniwersytet Dziecięcy”

 

Formularz Rekrutacyjny

Politechnika Białostocka

Augustowski Uniwersytet Dziecięcy

(PB AUD)

Dane Dotyczące Dziecka

Imię/Imiona

 

Nazwisko

 

Rok urodzenia

 

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły

 

Klasa

 

 

Dane Dotyczące Rodzica/Opiekuna Prawnego

Imię/Imiona

 

Nazwisko

 

Telefon kontaktowy

 

Adres e-mail

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem PB AUD dostępnym na stronie internetowej
www.urzad.augustow.pl w zakładce: Augustowski Uniwersytet Dziecięcy i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach w ramach PB AUD.

………..…………….................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Załącznik nr 2
do Regulaminu projektu „Politechnika Białostocka - Augustowski Uniwersytet Dziecięcy”

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

AUGUSTOWSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Deklaruję udział dziecka w zajęciach w ramach Projektu „Politechnika Białostocka – Augustowski Uniwersytet Dziecięcy” (PB AUD) w roku akademickim 2019/2020.

DZIECKO:

Imię

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugie imię

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data urodzenia (rrrr-mm-dd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce urodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY:

Imię

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugie imię

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania

Ulica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer mieszkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr telefonu stacjonarnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr telefonu komórkowego

+

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres e-mail

 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem PB AUD dostępnym na stronie internetowej
www.urzad.augustow.pl w zakładce: Augustowski Uniwersytet Dziecięcy i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach w ramach PB AUD.

………..…………….................................................

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

 

Zgoda na przetwarzanie i publikację wizerunku w ramach Projektu Politechnika Białostocka – Augustowski Uniwersytet Dziecięcy (PB AUD)

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie i publikację wizerunku dziecka utrwalonego podczas zajęć PB AUD w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej. Zgoda obejmuje wielokrotne wykorzystanie wizerunku w celach komercyjnych, w tym promocji  i reklamy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w publikacjach elektronicznych, w tym w sieci Internet, prasie, telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Jestem świadoma/świadomy, że promocja będzie odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć  i materiałów filmowych na stronie internetowej oraz we wszelkich drukowanych materiałach. Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie.

 

                                                                                                                                 ………..………….................................................................

                                                                                                                                                data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

PONIŻSZE WYPEŁNIA TYLKO OSOBA, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNA WŁADZA RODZICIELSKA (BĄDŹ PRAWO DRUGIEGO RODZICA ZOSTAŁO W DANYM ZAKRESIE WYŁĄCZONE) LUB JEST JEDYNYM OPIEKUNEM PRAWNYM DZIECKA

Oświadczam, że jestem wyłącznie uprawniony do udzielenia ww. zgód.

 

                                                                                                                                 ………..………….................................................................

                                                                                                                                                data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 3
do Regulaminu projektu „Politechnika Białostocka - Augustowski Uniwersytet Dziecięcy”

ZASADY KORZYSTANIA

z BIBLIOTEKI MŁODEGO NAUKOWCA

w Czytelni Książek BPB

przez Uczestników Projektu

Politechnika Białostocka - AUGUSTOWSKI Uniwersytet Dziecięcy”

 

1. Z Biblioteki Młodego Naukowca w Czytelni Książek mogą korzystać Studenci Augustowskiego Uniwersytetu Dziecięcego, będący pod opieką osoby dorosłej (zwani dalej Korzystającymi) w roku akademickim, na który wydano kartę biblioteczną.

2. Korzystający zobowiązani są pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, plecaki oraz wyłączyć dźwięk w telefonach komórkowych.

3. Zbiory zgromadzone w Czytelni udostępniane są na miejscu bezpłatnie, na podstawie okazania karty bibliotecznej.

4. Z księgozbioru można korzystać samodzielnie na zasadzie wolnego dostępu.

5. Korzystający zobowiązani są do poszanowania zbiorów. Odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia ponosi rodzic/opiekun prawny Studenta PB AUD.

6. Zauważone braki i uszkodzenia w wykorzystywanych publikacjach należy zgłosić bibliotekarzowi.

7. Korzystający zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom dyżurnego bibliotekarza.

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych należy rozliczyć się z Biblioteką Politechniki Białostockiej w jeden z następujących sposobów:

a. odkupić identyczny egzemplarz lub nowsze wydanie książki,

b. odkupić egzemplarz książki z listy wskazanej przez bibliotekarza,

c. wpłacić ekwiwalent pieniężny.

9. Wysokość odszkodowania naliczana jest wg Załącznika nr 1 do REGULAMINU KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ.

10. W Czytelni Książek obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.

11. Czytelnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie osobiste pozostawione bez opieki.

12. Czytelnia jest objęta monitoringiem.

13. W przypadku uruchomienia alarmu na bramce należy niezwłoczne zgłosić się do bibliotekarza w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

14. Wszelkie uwagi Korzystający mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

15. Korzystający nie stosujący się do niniejszych przepisów mogą być czasowo, a w szczególnie rażących przypadkach na stałe pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki.

16. Decyzję w spornych sprawach podejmuje dyrektor Biblioteki PB.

 

 

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu projektu „Politechnika Białostocka - Augustowski Uniwersytet Dziecięcy”

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

z BIBLIOTEKI MŁODEGO NAUKOWCA

w Czytelni Książek BPB

przez Uczestników Projektu

Politechnika Białostocka - AUGUSTOWSKI Uniwersytet Dziecięcy”

 

1. Studenci Augustowskiego Uniwersytetu Dziecięcego w obecności nauczyciela/opiekuna grupy (zwani dalej Wypożyczającymi) mogą wypożyczać książki z kolekcji Biblioteki Młodego Naukowca, w roku akademickim, na który wydano kartę biblioteczną.

2. Książki można wypożyczać w Czytelni Książek (poziom P1 budynek CNK).

3. Wypożyczanie książek jest bezpłatne na podstawie okazania karty bibliotecznej.

4. Jednorazowo można wypożyczyć 1 egzemplarz książki na okres 30 dni.

5. Nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do parafowania rewersu potwierdzającego wypożyczenie wybranego egzemplarza i zawiadomienia o wypożyczonych materiałach rodziców/opiekunów prawnych Wypożyczającego.

6. Wypożyczający zobowiązani są do terminowego zwrotu książki.

7. Wypożyczający zobowiązani są szanować wypożyczone materiały biblioteczne. Wszelkie zauważone uszkodzenia, należy zgłosić pracownikowi Czytelni w momencie wypożyczania - w przeciwnym razie odpowiedzialność spoczywa na Wypożyczających.

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych książek należy rozliczyć się z Biblioteką Politechniki Białostockiej w jeden z następujących sposobów:

a. odkupić identyczny egzemplarz lub nowsze wydanie książki,

b. odkupić egzemplarz książki z listy wskazanej przez bibliotekarza,

c. wpłacić ekwiwalent pieniężny.

9. Wysokość odszkodowania naliczana jest wg Załącznika nr 1 do REGULAMINU KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ.

10. Wypożyczone książki należy zwrócić przed zakończeniem roku akademickiego w ramach PB AUD.

11. Wszelkie uwagi Wypożyczający mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

12. Wypożyczający nie stosujący się do niniejszych przepisów mogą być czasowo, a w szczególnie rażących przypadkach na stałe pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki.

13. Decyzję w spornych sprawach podejmuje dyrektor Biblioteki PB.