Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej urząd.augustow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony urząd.augustow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-12-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Augustowie został zaprojektowany tak, aby był możliwy do korzystania przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Identyfikacja błędu

Jeśli przy wpisywaniu informacji błąd zostanie wykryty automatycznie, system wskazuje błędny element.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60
 • Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. 3 Maja
 • Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 49
 • Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. 3 Maja
 • Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Brzostowskiego 2
 • Do budynku prowadzi  1  wejście:  od ul. Brzostowskiego
 • Do wejścia prowadzą wyłącznie schody. 
 • Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Mickiewicza 1
 • Do budynku prowadzi  1  wejście: od ul. Mickiewicza
 • Do wejść prowadzą wyłącznie schody
 • Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 • Dla osób na wózkach nie ma dostępnych miejsc dla osób niepełnosprawnych 
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Nowomiejska 41
 • Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Nowomiejskiej
 • Do wejścia prowadzą wyłącznie schody
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Urzędzie Miejskim w Augustowie został powołany Zespół do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pod kierownictwem Pana Wojciecha Skowrońskiego.

Skład Zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 
Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej - Pan Wojciech Skowroński
Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel. 87 643 80 55, e-mail: wojciech.skowronski@urzad.augustow.pl
 
Koordynator do spraw dostępności architektonicznej - Pani Emilia Wierzbicka
Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel. 87 643 42 18, e-mail: emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl
 
Koordynator do spraw dostępności cyfrowej - Pan Andrzej Jefimow
Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel. 87 643 65 88, e-mail: andrzej.jefimow@urzad.augustow.pl
 
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 
 1. analiza aktualnego stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust. 1,
 2. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust.l,
 3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. monitorowanie działalności Burmistrza Miasta w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 5. przygotowanie projektu raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy.