Jesteś tutaj

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie (MOPS) został utworzony 01.10.1990 r. MOPS jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej w Augustowie w szczególności w zakresie:

 1. przyznawania i wypłacania świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

 2. prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;

 3. prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

 4. analizowania i oceny zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

 5. inicjowania i realizowania działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych;

 6. rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy oraz pobudzania aktywności społeczności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

 7. organizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 8. prowadzenia stołówki dla osób bezdomnych i innych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym;

 9. wytaczania na rzecz potrzebujących powództwa o roszczenia alimentacyjne;

 10. kierowania wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ośrodek wykonuje zadania wynikające z zakresu wielu ustaw:

 • o dodatkach mieszkaniowych,

 • o świadczeniach rodzinnych,

 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym prowadzi placówkę wsparcia dziennego Świetlicę „Nasza Ostoja”),

 • wypłaca dodatki energetyczne na podstawie ustawy prawo energetyczne,

 • realizuje zadania wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 • realizuje zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

 • realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ośrodek przy realizacji swych zadań współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W siedzibie MOPS znajduje się:

 • punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego,

 • punkt pomocy niepieniężnej, rzeczowej,

 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie,

 • punkt porad prawnych,

 • funkcjonują grupy wsparcia,

 • organizowane są prace społecznie użyteczne.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 1

16-300 Augustów

tel. 87 644 54 30

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.mops.augustow.eu

Strona internetowa: http://www.mopsaugustow.naszops.pl/

 

Kierownik MOPS:

Teresa Dobko

tel.  87 643-37-65, 87 644-54-30