Jesteś tutaj

Program Rozwój Lokalny

O Programie

Program Rozwój Lokalny to narzędzie wspierające rozwój małych i średnich miast, w szczególności z najtrudniejszą  sytuacją społeczno-gospodarczą. Odpowiedzią na zachodzące w nich zjawiska kryzysowe powinny być kompleksowe i skoordynowane działania, mające na celu między innymi: poprawienie jakości powietrza, dostosowanie się do zmian klimatycznych, zatrzymanie negatywnych trendów depopulacyjnych, odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, stworzenie dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnienie wydajność lokalnej administracji. Realizacji tych celów ma służyć Program Rozwój lokalny, finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021.

Całkowity budżet Programu wynosi 117,6 mln euro, w tym grant 100 mln euro i wkład krajowy: 17,6 mln euro. Wybrane do dofinansowania projekty otrzymają granty w wysokości od 3 do 10 mln euro. Poziom dofinansowania projektów wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Projekty powinny zawierać działania wieloaspektowe i komplementarne. Zaleca się więc uwzględnienie działań z wielu powiązanych ze sobą dziedzin tak, aby uzyskać efekt synergii o zwiększonym wpływie na rozwój lokalny danego miasta. Jako minimum projekty muszą odnosić się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. W projekcie możliwe (nieobowiązkowe) jest też odniesienie się do wymiarów: przestrzenego, finansowania rozwoju miasta, kulturowego, inteligentnego zarządzania miastem.

Kalendarium Programu Rozwój Lokalny

13 maja 2019 r. konferencja w Gdańsku – konferencję inaugurującą Program "Rozwój lokalny"

Maj- lipiec 2019 prace nad tzw. zarysem projektu

5 lipca – 16 lipca 2019 r. działania włączające lokalną społeczność w opracowywanie zarysu projektu, w tym (http://urzad.augustow.pl/node/2311):

  1. 9 lipca – 15 lipca 2019 r. badaniach ankietowe dotyczące problemów i szans rozwojowych miasta Augustowa
  2. 11 lipca 2019 r. spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwój Lokalny na Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie (https://esesja.tv/transmisja/1334/xiv-komisja-rozwoju-rady-miejskiej-w-augustowie-11072019.htm).
  3. 16 lipca 2019 r. otwarte spotkanie zespołu roboczego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.
  4. Wywiady z przedstawicielami organizacji pozarządowych 5 lipca – 8 lipca 2019 r.

31 lipiec 2019 r. – złożenie tzw. zarysu projektu.

9 września 2019 r. – Konferencja pn. Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług publicznych w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, Warszawa

5 luty – 9 marca 2020 r. – ocena stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości

19 luty – 6 marca 2020 r. – badania ankietowe młodzieży maturalnej w augustowskich szkołach średnich

2 marca – 5 marca wizyta studialna Burmistrza Miasta Augustowa w Bodø w Norwegii. (http://www.miasta.pl/aktualnosci/wizyty-studyjne-w-norwegii-1-polscy-i-norwescy-samorzadowcy-wymieniaja-doswiadczenia)

23 marca 2020 r. – przedłużenie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej terminu realizacji projektu do 31 października 2020 r.

30 kwietnia 2020 r. – przedstawienie wyników badań młodzieży maturalnej kadrze zarządczej augustowskich szkół średnich

W dniu 22 maja rozpoczął się kolejny cykl spotkań z mieszkańcami. Jego celem jest włączenie jak najszerszego grona interesariuszy w prace nad Programem „Rozwój Lokalny”. Wraz z ekspertami ze Związku Miast Polskich zaproszeni mieszkańcy dyskutowali w dwóch grupach o przyszłości miasta. Pierwszy panel dotyczył szeroko pojętej edukacji. Dyskutanci skupili się na możliwościach wykorzystania zasobów naturalnych w edukacji oraz położyli nacisk na naukę języków obcych i edukację przedsiębiorczości od przedszkola począwszy. Pojawiły się również pomysły dotyczące szkoleń dla dorosłych.

Panel drugi skupił się na rozmowach o turystyce. Interesariusze związani z branżą turystyczną mieli okazję zapoznać się z założeniami projektu po czym nastąpiła burzliwa dyskusja dotycząca rozwoju turystyki w Augustowie w tym istniejących barier, potencjalnych szans i głównych atrakcji miasta.

 

Kolejne spotkanie, na którym poruszana będzie tematyka jezior zaplanowane jest w trybie zdalnym (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) w piątek 29 maja o 13.

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA:

W ramach prac nad Programem Rozwój Lokalny zaplanowane są kolejne spotkania z mieszkańcami oraz szeregiem przedstawicieli lokalnych podmiotów i instytucji. W najbliższym czasie zapraszamy na:

- prelekcję i dyskusję dotyczącą tematyki edukacji przedsiębiorczości "Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych dzieci i młodzieży jako czynnik rozwoju lokalnego", którą poprowadzi pan dr. Tomasz Rachwał (notka biograficzna w załączniku) - poniedziałek 29 bm. o godz. 12.00,

- dyskusję dotyczącą kwestii związanych z rozwojem uzdrowiska. Spotkanie odbędzie się z w dniu 1 lipca br. (środa) o godz. 13.00,

- w kolejną środę, 8 lipca na godz. 16.00 zapraszamy przedsiębiorców do rozmowy na temat przeszkód, które napotykają w rozwoju swoich przedsiębiorstw oraz pomysłów jak współdziałać na rzecz rozwoju miasta.

Wszystkie spotkania, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, odbędą się z wykorzystaniem platformy do spotkań zdalnych - ZOOM.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłoszenia pod adresem anna.stankiewicz@urzad.augustow.pl

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: anna.stankiewicz@urzad.augustow.pl