Jesteś tutaj

Projekty w trakcie realizacji

 

 • "Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” 

 

 

Samorząd Augustowa od 20.10.2016 r. realizuje projekt pt. „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt ma na celu poprawę sytuacji gospodarczej i warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw na terenie Augustowa poprzez uzbrojenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu dróg krajowych: DK61 i DK8. 
 
W ramach realizacji projektu Gmina Miasto Augustów uzbroi niemal 20 ha gruntów brutto, wyposażając je w sieć wodociągową, energetyczną, sanitarną, deszczową i kanalizacyjną, a także infrastrukturę dróg wewnętrznych. 
 
Wartość inwestycji to 9 736 818,76 zł, z czego 9 249 977,80 zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowane zakończenie inwestycji to styczeń 2018 r.

 

 • „Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji”

Gmina Miasto Augustów realizuje projekt „Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji”.

Celem projektu jest przygotowanie jak najlepszego programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, jako podstawy dla prowadzenia procesów rozwiązywania problemów poprzez kompleksowe, interdyscyplinarne przemiany ukierunkowane na wyprowadzenie tych obszarów z kryzysu.

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji trwają od kilku miesięcy. Zanim przystąpiono do opracowania Programu opracowano diagnozę obszarów zdegradowanych na terenie miasta Augustowa i na jej podstawie, uchwałą Rady Miejskiej XX/170/16 z dnia 2 marca 2016 r., wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. W efekcie przeprowadzonej diagnozy zidentyfikowano 4 jednostki urbanistyczne na terenie miasta, które wykazują największe zdegradowanie w sferach społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej. Łącznie jednostki uznane za zdegradowane zajmują 2,5 % ogółu powierzchni miasta, zamieszkuje je niespełna 14 % jego mieszkańców.

Mapa z zaznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji dostępna jest na stronie: http://maugustow.e-mapa.net po zaznaczeniu w drzewku warstw do wyświetlenia (w poziomym pasku) strefy rewitalizacji. W ramach projektu opracowana zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu GPR. W celu szerszego udziału społeczeństwa w procesie tworzenia GPR zaplanowano przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych projektu GPR wraz z projektem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Szacowany koszt projektu to: 46 700,00 zł,

Dofinansowanie: 42 030,00 zł, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% z budżetu państwa,

Realizacja projektu: 01.05.2016 – 31.05.2017.

 


 • „Budowa ulicy Glinki w Augustowie”

  Dzięki dofinansowaniu inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” Gmina Miasto Augustów rozpoczyna realizację projektu w ramach którego droga miejska w Augustowie uzyska nową nawierzchnię.  Po obu stronach jezdni wykonane zostaną chodniki powstanie też ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m. Ponadto zaprojektowano również wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego.

  Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na polepszenie komfortu korzystających z niej mieszkańców i turystów.

  Przewidywany koszt realizacji inwestycji to 5 427 915,05 zł,

  Dofinansowanie z Programu wynosi 50%,

 

  GALERIA

  ARTYKUŁY POWIĄZANE