Jesteś tutaj

Projekty w trakcie realizacji

 • ,,Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 74/095/2019 zawartej 09 stycznia 2020 r. dotyczącej realizacji projektu grantowego Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Odbiorcami projektu jest 267 mieszkańców Augustowa w wieku powyżej 25 lat, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług. Mieszkańcy mają możliwość wyboru tematu szkolenia zgodnego ze swoimi zainteresowaniami. Tematy szkoleń:

 • Rodzic w Internecie,
 • Moje finanse i transakcje w sieci,
 • Działam w sieciach społecznościowych,
 • Kultura w sieci,
 • Tworzę własną stronę internetową (blog),
 • Mój biznes w sieci.

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 149 520,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 149 520,00 zł.

 

 

 • ,,Cyfrowy Augustów”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.08.06.00-20-0314/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0314/19-00 zawartej 10 lutego 2020.

Celem nadrzędnym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych - 52 mieszkańców Augustowa. Do celów szczegółowych projektu należy: zmniejszenie barier informacyjnych i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób po 50 r. ż. poprzez przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje cyfrowe dla 52 osób; utworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej w obszarze edukacji ekologicznej i turystyki umożliwiającej wykorzystanie nabytych umiejętności oraz przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru LSR; wzrost liczby osób korzystających z usług online; wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się poprzez stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia kulturalnego i społecznego Augustowa.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby osób starszych w wieku powyżej 50 r. ż. Przyczyni się do polepszenia jakości życia augustowskich seniorów oraz wpłynie na rozwój kompetencji informatycznych osób starszych oraz zaspokoi oczekiwania i potrzeby tej grupy odbiorców.

Planowany okres realizacji projektu: 31.01.2020 r. - 15.11.2020 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 109 470,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 93 049,50 zł.

 

 

 

 • ,,Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Augustowie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0022/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0022/19-00 zawartej 20 grudnia 2019 r.

Celem głównym projektu jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna zmarginalizowanego obszaru Miasta Augustów poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Augustowie. W ramach projektu zaplanowano prace budowlane, wyposażenie, nadzór inspektora.

Planowany okres realizacji projektu: 20.12.2019 r. - 31.12.2020 r.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 6 163 033,53 zł, z czego kwota dofinansowania: 4 712 862,53.

 

 

 • ,,Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0024/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0024/19-00 zawartej 20 grudnia 2019.

Celem projektu jest termomodernizacja, przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia poddasza oraz rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 o klatkę schodową. Dodatkowo wybudowany zostanie plac zabaw dla dzieci oraz przebudowie ulegną tarasy przylegające do budynku przedszkola.

Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku, roboty demontażowe i montażowe instalacji centralnego ogrzewania, roboty montażowe instalacji ciepła technologicznego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i ppoż, wentylacji i klimatyzacji, prace dotyczące instalacji elektrycznej, modernizację węzła cieplnego, zakup sprzętu, wyposażenia, adaptację strychu, rozbudowę budynku o zewnętrzną klatkę schodową, budowę placu zabaw, zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku.

Ponadto w ramach projektu założono wydatki na nadzór inwestorski, promocję i dokumentację techniczną.

Planowany okres realizacji projektu: 13.03.2018 r. - 13.11.2020 r.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 5 170 540,62 zł, z czego kwota dofinansowania: 4 320 720,52 zł

 

 

 • ,,Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-065/18 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0299/18-00 zawartej 26 lipca 2019 r.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu nr 2 w Augustowie. Do głównych zadań należy rozszerzenie oferty przedszkolnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne przedszkolaków, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, indywidualne zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK, organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycielek.

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.09.2021 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 198 756,57 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 188 321,85 zł.