Jesteś tutaj

Projekty w trakcie realizacji

 • ,,Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr RPPD.05.01.00-20-0264/17.

Projekt polega na budowie infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów. Realizacja projektu pozwoli m.in. na: ograniczenie wykorzystania pierwotnej energii przez obiekty mieszkalne; ograniczenie rocznego zużycia energii pierwotnej przez budynki mieszkalne poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii; podniesienie komfortu użytkowania budynków mieszkalnych na terenie Miasta oraz życia mieszkańców regionu.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 2 095 050,00 zł, z czego kwota dofinansowania: 1 250 275,00 zł.

 

 • ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.04.01-20-0017/17.

Projekt polega na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności z wyłączeniem montażu pieców węglowych na terenie Miasta Augustów oraz budowie systemu pomiaru zanieczyszczeń i alarmowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 3 496 032,57 zł, z czego kwota dofinansowania: 2 126 148,47 zł.

 

 • „2 jest OK – indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr WND-RPPD.03.01.02-20-0006/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0006/15-00 zawartej dnia 24.05.2017 r.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności ukierunkowane na rozwiązanie problemów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rzecz uczniów i nauczycieli. Głównymi problemami podejmowanymi w projekcie są: potrzeba kształtowania i rozwijania u uczniów/uczennic kompetencji kluczowych; konieczność doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli; chęć stworzenia warunków dla nauczania metodą eksperymentu; wsparcie wykorzystania TIK; nowe metody indywidualizacji pracy z uczniem.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 1 001 691,28 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: z EFS 808 440,53 zł, z budżetu państwa 142 665,97 zł.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie w zakładce 2 jest OK pod adresem: http://sp2aug.pl/2jestok/2jestok.html.

 

 • Projekt „Edukompetentni”

Realizowany w Zespole Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie będzie realizowany w okresie 01.08.2017 r. – 30.06.2019 r.

Wartość projektu to 801.629,06 w tym kwota dofinansowania wynosi 761.329,06 zł

 
Działania w projekcie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, korekcyjno-kompensacyjne, pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych, zajęcia laboratoryjne, warsztaty, wycieczki, doradztwo zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości, zakup wyposażenia do pracowni i pomocy dydaktycznych, szkolenia, warsztaty i kursy dla nauczycieli.

 

 

 • ,,Maluch +"

Zadanie realizowane jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ,,Maluch+"2018 1b.

W ramach zadania planowana jest modernizacja Żłobka Nr 1 przy ul. Kilińskiego 6 w Augustowie celem dostosowania istniejącego budynku i niezbędnej infrastruktury do utworzenia nowych miejsc. Planowane efekty rzeczowe inwestycji to: modernizacja budynku żłobka, dostosowanie wnętrza budynku, zakup wyposażenia meblowego, zakup pomocy dydaktycznych.

Łączny planowany koszt realizacji projektu wyniesie 1 579 453,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 326 235,00 zł.

 

Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo sportu i turystyki

 • ,,Budowa Ośrodka Sportów Wodnych – Bazy Kajakarzy w Augustowie"

Projekt jest realizowany w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017 w ramach umowy nr 2017/0371/0382/SubA/DIS/S zawartej dnia 15.11.2017 r.

W dniu 10.01.2018 r. została podpisana Umowa Nr 35/WI/2017 z Wykonawcą robót budowlanych, natomiast na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Umowa Nr 3/WI/2018 została podpisana 24.01.2018 r. Umowy dotyczące zadania inwestycyjnego ,,Budowa ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 1 i Błoni nad rzeką Nettą w Augustowie” zostały zawarte w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 589804-N-2017 (roboty budowlane) i pod nr 597025-N-2017 (Nadzór inwestorski).

W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest budowa obiektu specjalistycznego, spełniającego standardy międzynarodowe. Zadanie inwestycyjne będzie polegać na modernizacji przystani kajakowej, a w szczególności: 1. Budowa budynku głównego z pomieszczeniami. 2. Plac manewrowy w sąsiedztwie magazynu. 3. Dojazd do projektowanego Ośrodka Sportów Wodnych – budynku Bazy Kajakarzy wraz dodatkowym parkingiem. 4. Zakup niezbędnego wyposażenia sportowego.

Ogółem wydatki na realizację zadania:  3 853 009,00 zł z czego kwota dofinansowania: 1 300 000,00 zł.

 

Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo sportu i turystyki

 • ,,Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Tytoniowej w Augustowie"

Projekt jest realizowany w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017 w ramach Umowy Nr 2017/0072/0382/SubA/DIS/R zawartej dnia 21.07.2017 r.

W dniu 30.11.2017 r. została podpisana Umowa Nr 3/UZP/2017 z Wykonawcą robót budowlanych, natomiast na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Umowa Nr 2/UIN/2017 została podpisana 30.11.2017 r. Umowy dotyczące zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa boiska treningowego trawiastego na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Augustowie” zostały zawarte w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa boiska treningowego trawiastego do piłki nożnej na boisko ze sztuczną nawierzchnią z trawy syntetycznej. Celem projektu jest podniesienie standardu obiektu oraz umożliwienie całorocznego wykorzystania. W ramach projektu zaplanowano: 1. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. 2. Ciąg komunikacyjny wewnątrz kompleksu.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 2 844 251,00 zł z czego kwota dofinansowania: 1 351 300,00 zł.

 

 • „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0106/16 w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0106/16-00 zawartej dnia 26.07.2017r.

W dniu dn. 29.09.2017r. została podpisana Umowa z Wykonawcą robót budowlanych i Nadzoru inwestorskiego, wyłonionych w ramach przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500037600-N-2017 (roboty budowlane) i pod nr 50038191-N-2017 (Nadzór inwestorski)

W zakres prac w/w zadaniu wchodzi w szczególności: 1. Usprawnienie instalacji c.o. wymiana istniejącej instalacji CO na nową, wprowadzenie do systemu regulacji centralnej i miejscowej, zainstalowanie systemu sterowania i nadzoru energii w budynku. Modernizacja instalacji wentylacji. Montaż centrali wentylacyjnej wyposażona w odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, oraz w nagrzewnicę wodną, do wstępnego podgrzewu powietrza nawiewanego. 2. Wymiana stolarki okiennej, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych nad gruntem i w gruncie, wymiana stolarki drzwiowej, 3. Wymiana opraw oświetleniowych i lamp, montaż instalacji fotowoltaicznej. 4. W projekcie dodatkowo ujęto roboty wewnętrzne i zewnętrzne wokół budynku, instalację odgromową i inne.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 1 714 692,82 zł, z czego kwota dofinansowania - 943 527,56 zł.

Realizacja projektu została zakończona. Gmina Miasto Augustów otrzymała refundację poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 • „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0105/16 w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0105/16-00 zawartej dnia 26.07.2017r.

W dniu dn. 29.09.2017r. została podpisana Umowa z Wykonawcą robót budowlanych i Nadzoru inwestorskiego, wyłonionych w ramach przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500037600-N-2017 (roboty budowlane) i pod nr 50038191-N-2017 (Nadzór inwestorski).

W zakres prac w/w zadaniu wchodzi w szczególności: 1. Roboty branży architektoniczno-konstrukcyjnej: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wywóz gruzu i utylizacja odpadów, roboty ziemne, roboty murowe, dach i roboty pokrywcze, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja , roboty ślusarsko-kowalskie. 2. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej. 3. Instalacje elektryczne: demontaże, instalacja oświetleniowa, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna, badania i pomiary.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 1 562 000,01 zł, z czego kwota dofinansowania – 744 617,24 zł.

 

 • Termomodernizacja dwóch budynków szkolnych w Augustowie

W dniu 26 lipca 2017r. zostały podpisane umowy z Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie dwóch projektów na:

1. „Termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” - wydatki ogółem – 1.714 692,82 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi – 943.527,56 zł.

2. „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” – wydatki ogółem – 1.562.000,01 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi – 744.617,24 zł.

Łączna kwota dofinansowania na dwie termomodernizacje wynosi 1.689.041,26 zł.

 

Projekty dotyczą kompleksowej modernizacji energetycznej budynków szkolnych i obejmują m.in. prace termomodernizacyjne takie jak: docieplenie ścian, stropodachu, modernizację instalacji wentylacji (w tym rekuperacja), usprawnienie instalacji c.o., wymianę stolarki, modernizację instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej, w tym instalacja fotowoltaiczna wytwarzająca energie na własne potrzeby.

 

Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

 

 • "Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie”
Samorząd Augustowa od 20.10.2016 r. realizuje projekt pt. „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt ma na celu poprawę sytuacji gospodarczej i warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw na terenie Augustowa poprzez uzbrojenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu dróg krajowych: DK61 i DK8. 
 
W ramach realizacji projektu Gmina Miasto Augustów uzbroi niemal 20 ha gruntów brutto, wyposażając je w sieć wodociągową, energetyczną, sanitarną, deszczową i kanalizacyjną, a także infrastrukturę dróg wewnętrznych. 
 

Wartość inwestycji to 5 574 867,01 zł, z czego 5 283 182,48 zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowane zakończenie inwestycji to styczeń 2018 r.

Realizacja projektu została zakończona. Gmina Miasto Augustów otrzymała refundację poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 


 

 • „Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji”

Gmina Miasto Augustów realizuje projekt „Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji”.

Celem projektu jest przygotowanie jak najlepszego programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, jako podstawy dla prowadzenia procesów rozwiązywania problemów poprzez kompleksowe, interdyscyplinarne przemiany ukierunkowane na wyprowadzenie tych obszarów z kryzysu.

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji trwają od kilku miesięcy. Zanim przystąpiono do opracowania Programu opracowano diagnozę obszarów zdegradowanych na terenie miasta Augustowa i na jej podstawie, uchwałą Rady Miejskiej XX/170/16 z dnia 2 marca 2016 r., wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. W efekcie przeprowadzonej diagnozy zidentyfikowano 4 jednostki urbanistyczne na terenie miasta, które wykazują największe zdegradowanie w sferach społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej. Łącznie jednostki uznane za zdegradowane zajmują 2,5 % ogółu powierzchni miasta, zamieszkuje je niespełna 14 % jego mieszkańców.

Mapa z zaznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji dostępna jest na stronie: http://maugustow.e-mapa.net po zaznaczeniu w drzewku warstw do wyświetlenia (w poziomym pasku) strefy rewitalizacji. W ramach projektu opracowana zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu GPR. W celu szerszego udziału społeczeństwa w procesie tworzenia GPR zaplanowano przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych projektu GPR wraz z projektem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Szacowany koszt projektu to: 46 700,00 zł,

Dofinansowanie: 42 030,00 zł, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% z budżetu państwa,

Realizacja projektu: 13.06.2016 – 31.08.2017r.

 


 

 • Budowa ulicy Glinki w Augustowie

  Dzięki dofinansowaniu inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” Gmina Miasto Augustów rozpoczyna realizację projektu w ramach którego droga miejska w Augustowie uzyska nową nawierzchnię.  Po obu stronach jezdni wykonane zostaną chodniki powstanie też ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m. Ponadto zaprojektowano również wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego.

  Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na polepszenie komfortu korzystających z niej mieszkańców i turystów.

  Przewidywany koszt realizacji inwestycji to 5 427 915,05 zł. Faktyczne koszty inwestycji znane będą po wyłonieniu Wykonawcy robót i Nadzoru inwestorskiego.

   Dofinansowanie z Programu wynosi 50%

   

  Budowa ulicy Glinki została zakończona w listopadzie 2017r.

  Końcowa wartość inwestycji /umowa na roboty/ wyniosła 3 729 399,58  zł netto, tj. 4 587 161,48 zł brutto.

  Dotacja z budżetu Państwa w kwocie - 1 612 903,67 zł.

  Kwota 1 600 000,00 zł wniesiona przez partnera projektu Powiat Augustowski.

  Kwota 1 374 257,81 zł – wkład własny Gminy Miasto Augustów

  Nadzór inwestorski - 54 120,00 zł brutto

            Dotacja z budżetu Państwa w kwocie - 44 295,34 zł

           Wkład własny Gminy Miasto Augustów - 9 824,66 zł

 

 

 

  GALERIA

  ARTYKUŁY POWIĄZANE