Jesteś tutaj

REWITALIZACJA

 

UCHWAŁA NR XXXVII/350/17

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia  10 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz na podstawie art. 14 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

 

Rewitalizacja (zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r.) stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie.

 

Prowadzenie procesu rewitalizacji odbywa się na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów (dalej: GPR). Dokument ten stanowi podstawę do  podjęcia interwencji z zakresu rewitalizacji na obszarach szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych. GPR zawiera szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ponadto GPR będzie stanowił niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne na projekty rewitalizacyjne w ramach programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Zgodnie z przytoczoną Ustawą o rewitalizacji GPR jest sporządzony dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały. Rada Miejska w Augustowie podjęła w dniu 2 marca 2016r. Uchwałę nr XX/170/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 9 marca 2016r, poz. 1222) oraz Uchwałę nr XXI/181/16 z dnia 31 marca 2016r.  w sprawie zmiany uchwały nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 7 kwietnia 2016r, poz. 1738). 

Uchwała Nr XXXVII/350/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustowa