Jesteś tutaj

Wydanie/wymiana dowodu osobistego osobiście

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. WNIOSEK SKŁADA:
 1. osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 3. rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 4. kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu,
 5. osoba powyżej 5 roku życia, dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.
 1. Do wniosku dołącz:
 • aktualną fotografię.
 1. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 104).
 2. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 3. Odbierz dowód osobisty.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. FOTOGRAFIA - wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonanana papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :

 1. w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Na żądanie organu, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Miejsce złożenia i odbioru:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce zamieszkania. Organ właściwy
w Augustowie: Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych
i Administracyjnych, ul. K. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 104).  Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Termin odbioru dowodu osobistego:

30 dni od dnia złożenia wniosku.
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: https://www.obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobi...

Dowód odbiera :

 1. wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),
 2. rodzic / opiekun prawny / kurator - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej (osoba powyżej 5 roku życia, której dowód dotyczy musi być obecna przy odbiorze dowodu).

DOWÓD MAŁOLETNIEGO ODBIERA TYLKO TEN RODZIC, KTÓRY PRZESŁAŁ WNIOSEK

Osoba odbierająca dowód przedkłada :

 1. dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego).

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

 1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 2. niezwłocznie w przypadku :
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego
po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

 1. Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:
 1. posiadacz dowodu osobistego,
 2. rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 1. Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego :
 1. w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty, poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanie
 2. osobiście - w organie dowolnej gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie
 3. w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,
 1. Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.
 2. Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.
 3. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczającydo przekraczania ich granic.
 4. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.
 5. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, a wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 poz. 1464)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).

Wymagane załączniki do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, pok. 104 i 106.

Inspektor Dorota Dudzińska

Tel.: 87 643 80 50

Email: dorota.dudzinska@urzad.augustow.pl

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Tel.: 87 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Mateusz Krzywicki

Tel.: 87 643 80 51

email: mateusz.krzywicki@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA