Jesteś tutaj

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz dokument potwierdzający prawo do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, decyzję sanitarną, zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgoda musi być bezwarunkowa i wydana na potrzeby prowadzonego postępowania). Zamiast oryginałów dokumentów możesz złożyć kopie (do wglądu oryginały dokumentów).
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
 4. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. K. Brzostowskiego 2 pokój nr 103 i złóż wniosek oraz załączniki.
 5. Po zaopiniowaniu wniosku przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  (opinia dot. zasad usytuowania i limitu) otrzymasz postanowienie, które jeszcze nie uprawnia do sprzedaży napojów alkoholowych. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji.
 6. Uzgodnij w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych  termin ważności zezwolenia. Wpłać na wskazane konto lub w kasie Urzędu  opłatę za korzystanie w bieżącym roku z zezwolenia na alkohol (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu, może też być wyliczona w drodze samoobliczenia). Z dowodem wpłaty zgłoś się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych  po odbiór zezwolenia. Otrzymasz zezwolenie ważne na 6 lat.
 7. Pamiętaj , aby posiadać odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty, w celu okazania go przedsiębiorcom zaopatrującym punkt sprzedaży napojów alkoholowych (producentom i przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149, 60).
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
 1. Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 2. Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 3. W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia, przedsiebiorca może dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata to 945 zł.) W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30 % opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł - za pełnomocnictwo.

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie przy
ul. K. Brzostowskiego 2  (budynek Straży Pożarnej pokój nr 103).

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 1. Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Miejskiej w Augustowie i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktu detalicznego i gastronomicznego wydaje się na okres 6 lat.
 3. Jednostka odpowiedzialna - Burmistrz Miasta Augustowa

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017  poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487), Uchwała Nr XXXII/292/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2017 r., poz. 831 ze zm., poz. 1547).
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Wymagane załączniki:

 1.     Wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2.     Wzór formularza oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim).

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,  pokój nr 103.

Beata Kapla
Tel.: 87 643 80 57
Email: Beata.Kapla@urzad.augustow.pl

Anna Sołtys
Tel.: 87 643 80 57
Email: Anna.Soltys@urzad.augustow.pl