Jesteś tutaj

Ogłoszenie konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie

Ruszył nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie

Poniżej przedstawiamy wymagania dotyczące kandydatów:

1.         Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. poz. 1597).

2.         Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

b)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

  - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-      imię (imiona) i nazwisko,

-      datę i miejsce urodzenia,

-      obywatelstwo,

-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca,

g)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.),

k)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z  2017 r. poz. 2186) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

o)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie", w terminie do dnia
2 lutego 2018 r. na adres: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 

4.      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Augustowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną     powiadomieni pisemnie.

Na żądanie Burmistrza Miasta Augustowa kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. d-g, l i m. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ogloszenie.pdf858.54 KB