Jesteś tutaj

Zakaz spalania odpadów

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Miasta Augustowa,  iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Obowiązujące przepisy prawa:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.):
- art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

- art. 191 Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.):

 - art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

pkt 1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;

- art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”. 

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 500 zł art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2021 r., poz.281 z późn. zm.).

PAMIĘTAJ !
Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania śmieci!

NIE WOLNO SPALAĆ:
- plastikowych pojemników i butelek po napojach,
- zużytych opon,
- innych odpadów z gumy,
- przedmiotów z tworzyw sztucznych,
- elementów drewnianych pokrytych lakierem,
- sztucznej skóry,
- opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
- opakowań po farbach i lakierach,
- pozostałości farb i lakierów,
- plastikowych toreb,
- papieru z nadrukiem farb kolorowych.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO - POZA OPAŁEM:

- papier, tekturę,
- drewno bez zanieczyszczeń,
- korę, gałęzie,
- trociny, wióry i ścinki.

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:

Dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

Związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość - ich działanie polega na podstępnym bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych, niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić człowieka.  Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE OSOBY SPALAJĄCE ODPADY POWINNY LICZYĆ SIĘ Z SANKCJAMI!