Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej