Jesteś tutaj

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Augustów, ul. Karola Brzostowskiego 2

tel. 87 643 80 51, 87 643 80 50

Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek wraz z załącznikami:

 • oświadczenie o niekaralności
 • zaświadczanie o niekaralności z sądu, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dotyczy zarówno przedsiębiorcy jak i każdego kierowcy)
 • oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu ustawowych warunków:
 • - posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym,
 • - brak przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • wykaz pojazdów,
 • dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe wraz z adnotacją TAXI – do wglądu,
 • wykaz kierowców (w przypadku zatrudnienia kierowców),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty .  

Opłaty

 • za udzielenie licencji

od 2 do 15 lat - 200 zł.

powyżej 15 – do 30 lat - 250 zł.

powyżej 30 – do 50 lat - 300 zł.

 • za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wypis na ten pojazd pobiera się 11% opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Augustowie

77 240 5211 1111 0000 4929 4220 lub w kasie Urzędu.

Forma załatwienia – licencja wydawana jest w formie decyzji administracyjnej

Termin załatwienia – do 30 dni

Tryb odwoławczy – od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Podstawy prawne :

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.